ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ AGAINST THE ADVENTURES OF THE MIDDLE CLASS

#1 Woman Torso, #2 ca 7pm, #3 ca 12am


βαμβακερό νήμα, γύψος, μαύρο t-shirt, χαρτί, λάδι, διαστάσεις: 50x100x30cm και 50x70cm
cotton thread, plaster, black t-shirt, paper, oil, dimensions: 50x100x30cm and 50x70cm
Ενάντια στις Περιπέτειες της Μεσαίας Τάξης:
#1 Woman Torso, #2 ca 7pm, #3 ca 12am
2021


Το σύμπλεγμα «Against the Adventures of the Middle Class: #1 Woman Torso, #2 ca 7pm, #3 ca 12am» της Σεβαστιάνας Κωνστάκη συντίθεται από ένα φορέσιμο ψυχο-πλεκτικό γλυπτό και δύο κολλάζ. Η πλέξη των έργων—τριών διαστάσεων στο γλυπτό και δύο διαστάσεων στα κολλάζ—δομεί μία οικεία πρακτική επαναπροσδιορισμού και εξιστόρησης του σώματος, χειραφέτησης της σεξουαλικότητας και μεταστροφής (détournement) της πορνογραφικής κουλτούρας. Η κλωστή χρησιμοποιείται σαν θηλυκό αρχέτυπο υλικότητας, ανακατασκευάζοντας το σώμα ως «επιθυμητική μηχανή». Μπορούμε να αντιληφθούμε το κορμί ως «Cabinet de curiosités», ως μία διαρκώς επανασυναρμολογούμενη σύνθεση ύλης και συναισθήματος• κι αν ναι, πώς; Η εγκατάσταση της Κωνστάκη αποτελεί ωδή στο πολύτιμο τέρας• μία γυναικεία μετα-ανάγνωση όλων αυτών που η Ελληνική κοινωνία μας έμαθε να αναγνωρίζουμε ως «προφανή», ως «ανήθικα» και κορμικά «κολάσιμα».


Παρουσιάστηκε στην ομαδική έκθεση Womanhoods που πραγματιποιήθηκε στo Noucmas, Ιούνιος 2021.
Against the Adventures of the Middle Class:
#1 Woman Torso, #2 ca 7pm, #3 ca 12am

2021


The complex “Against the Adventures of the Middle Class: # 1 Woman Torso, # 2 ca 7pm, # 3 ca 12am” by Sevastiana Konstaki consists of a wearable psy- cho-weaving sculpture and two collages. The weaving technique—three-dimen- sional in the sculpture and two-dimensional in the collages—generates a familiar practice of redefining and narrating the body, emancipating sexuality, and rerout- ing via détournement the pornographic culture. The thread is used as a female archetype of materiality, reconstructing the body as a “desiring apparatus”. Could we perceive the body as a “cabinet de curiosités”, as a constantly reassembled synthesis of matter and emotion; and if so, how? Konstaki’s installation is an ode to the precious monster; a female post-reading of all the stereotypes that the Greek society has taught us to recognize as “obvious”, as “immoral” and bodily “hellish”.

Presented on the occasion of the group exhibition Womanhoods at Noucmas, June 2021.


κατάλογος έκθεσης. ροζ χαρτί 80γρ, μέγεθος Α5
exhibition catalogue, pink paper 80gr, size A5 ˚

:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141