LABORATORIO: Drawing which makes everything 
COLLAGES: Entangled Reshaping - The Undefined
“Horizontality is a desire to give up, to sleep. Verticality is an attempt to escape. Hanging and floating are states of ambivalence.”
 Louise Bourgeois
«Το σώμα μπορεί να αναδιαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό, πρώτα απ’όλα όσον αφορά τον όγκο και το σχήμα του.»
SCULPTURES: Psycho-weaving Body Revisited III-IV

Interwoven Limbs II:
Φορά το δέρμα μου,
το σχήμα μου,
τις σκέψεις μου,
το έξω μου.
Ίσως και το μέσα μου
Γίνομαι άλλη.

︎ embodied constructions

CLOTHES: Family Business since 1937
2009 — in progress

σακάκι
πουκάμισο

κουφόπιετα
φάσα
ρεγκλάν
πέτο
μανίκι
μόστρα

...
ABOUT˚To studioαseviα είναι ένα πειραματικό εργαστήριο που συνδυάζει διαφορετικές πρακτικές και μελετά τις σχέσεις και τις δυναμικές τους: χειροποίητο-ψηφιακό, σωματικό-αισθητηριακό, θηλυκό (οικιακό)-πόλη (πολιτικό), συνειδητό-ασυνείδητο, ένδυμα-χώρος. Σκέφτομαι πάντα αυτές τις ζεύξεις και τις συνυπάρξεις με τον τρόπο που ανοίγουμε μία ντουλάπα και βλέπουμε να συνυπάρχουν ανόμοια αντικείμενα, τακτοποιημένα, τα οποία όμως εξακολουθούν να διατηρούν αραχνοΰφαντες συνδέσεις μεταξύ τους. Μέσα στο αυτόνομο σύμπαν της ντουλάπας τα ανόμοια συνδέονται. Αυτές οι «απρόσμενες εκπλήξεις», αυτά τα κοινά σημεία, σχηματίζονται όταν εμπλέκονται διαφορετικές τεχνικές έρευνας και σχεδιασμού. Όταν, για παράδειγμα, ένα βιβλίο σχεδιάζεται σαν μια αρχιτεκτονική κάτοψη, ένα λογοτεχνικό αφήγημα ή μια μουσική παρτιτούρα· ένα μανίκι ράβεται, όπως μια χειρουργός συρράπτει το τραύμα στο τέλος της επέμβασης και ούτω καθεξής. Αυτές οι «παράξενες» συσχετίσεις υλικών και άυλων πραγμάτων βρίσκονται στον δομικό πυρήνα του studioαseviα ανασυνθέτοντας τα όρια του φανταστικού και του πραγματικού.

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται:
Σχέδια, κολάζ, φορέσιμα γλυπτά, αντικείμενα-ρούχα, φωτογραφικές περφόρμανς, κεντήματα, χειροποίητες εκδόσεις, οπτική ταυτότητα, λογότυπα, αφίσες, έντυπες εκδόσεις, κατάλογοι τέχνης, artbooks, και άλλα αντικείμενα οπτικής ή χωρικής αφήγησης.


---------------------

Ποιο είναι το σχήμα της ταυτότητας και ποιο της ετερότητας;
Πώς το σώμα ενσαρκώνει τις φαντασιώσεις του;
Πώς συνδιαλέγεται και πραγματώνει τις επιθυμίες του;
Είναι δοχείο του μυαλού;
Είναι η βαθιά υπαρξιακή ανάγκη της σύνδεσης του εγώ, του είμαι και του πράττω.

Σύμφωνα με την ανατομία το ανθρώπινο σώμα συγκροτείται από τον σκελετό, τους ιστούς και τα όργανα. Ο σκελετός είναι ένας πρωτόγονος και συγκεκριμένος κάναβος και οι ιστοί (μυϊκός, νευρικός, συνδετικός, επιθηλιακός) είναι αλληλοσχετιζόμενες οργανικές πλέξεις. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι επιθυμίες είναι άυλες πλέξεις. Οι συγκλίσεις και οι τομές των στρωμάτων αυτών σχετίζονται με την ωρίμανση, την αποδοχή της θνητότητας, της φθοράς, της πτώσης αλλά και της άνθισης.

Το σώμα γίνεται μια «επιθυμητική μηχανή», ένα «Cabinet de curiosités», μία διαρκώς επανασυναρμολογούμενη σύνθεση, μια ωδή στο πολύτιμο τέρας.

Η καλλιτεχνική μου πρακτική κινείται στο χώρο του ενδιάμεσου. Περιλαμβάνει αντικείμενα-αφηγήσεις για την επανασύνδεση του σώματος με τις φαντασιώσεις του. Πλεκτά-γλυπτά ρούχα, κολλάζ, χάρτες, σχέδια, απεικονιστικά εργαλεία που πηγάζουν από τη διασταύρωση αρχιτεκτονικής, μόδας και ανθρωπολογίας και λειτουργούν ως μεταβατικά αντικείμενα, μη στατικές παύσεις.

Η πλέξη, ως πρακτική επαναπροσδιορισμού και εξιστόρησης του σώματος, επαναφέρει έννοιες όπως χρόνος, ρυθμός, πολυπλοκότητα, δέρμα, βιωμένος χώρος, φύλο, ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις.

Μια μεταΠηνελόπη που γίνεται ένα με τους ιστούς της, επανακτώντας τη σχέση της με τον άλλο.studioαseviα is an experimental laboratory that combines different practices and studies their relations and dynamics: handmade-digital, bodily-sensory, feminine (domestic)-city (political), conscious-unconscious, garment-space. I always think of these connections and coexistences in the way we open a closet and see dissimilar objects coexisting, neatly arranged, yet still retaining spiderweb-like connections to each other. Within the autonomous universe of the closet, the disparate are connected. These 'unexpected surprises', these commonalities, emerge when different research and design techniques are involved. When, for example, a book is designed like an architectural plan, a literary text or a musical score; a sleeve is sewn, like a surgeon sutures the wound at the end of the operation, and so on. These "strange" correlations of material and immaterial things are at the structural core of studioαseviα, reconstituting the boundaries of the imaginary and the real.

Among them are:
Drawings, collages, wearable sculptures, clothing-objects, photographic performances, embroideries, handmade editions, visual identity, logos, posters, printed publications, art catalogues, artbooks, and other objects of visual or spatial narrative.


----------------

What is the schema of identity and what of alterity?
How does the body incorporate its fantasies?
How does it confabulate and fulfil its desires?
Is it a container for the mind?
This is the deep existential need to connect the Ego with a somatic being and doing.

In terms of anatomy, the human body is a composition of skeleton, tissues and organs. The skeleton is a primitive specified grid and the tissues (muscle, neural, connective, epithelial) are interrelated organic networks. Ideas, emotions and desires are intangible weavings. The convergences and incisions of these layers are related to maturation, acceptance of mortality, decay, fall, but also, florescence.

The body becomes a “desiring apparatus”, a “Cabinet de curiosités”, a constantly reassembled synthesis, an ode to the precious monster.

My artistic practice focuses on the “in-between”, exploring objects-discourses on the reconnection of the human body and the body imaginary: psycho-woven sculptures, collages, maps, drawings and representational tools that intersect between architecture, fashion and anthropology.

Weaving, as a practice of redefining and narrating the body, (re)introduces concepts of time, rhythm, complexity, skin, gender, lived space and human interactions.

A post-Penelope, becoming one with her tissues, regains her relationship with the Other.


˚ARCHITECTURE, DESIGN, ART-FASHION

A quest for the total work of art. 

copyright  2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141