ΨΥΧΟ-ΠΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ PSYCHO-WEAVING MAPS

πλεκτοί χάρτες, κερωμένη κλωστή, διάφορα μεγέθη
woven maps, waxed thread, various sizes
βιβλίο, διαστάσεις 27,7x19cm 
art-book, dimensions 27,7x19cmΨυχο-πλεκτικοί Χάρτες
2013

Ένα βιβλίο-μελέτη για τα τοπία.
Δομείται από τρία μέρη που εξερευνούν: το νησί της
Ρόδου,  έναν ράφτης (τεχνίτης) και την περιοχή Κρίτικα.
Φωτογραφίες, βίντεο, ήχοι, χάρτες, μύθοι, αναμνήσεις, ίχνη, αντικείμενα του μαστρο-Νικόλα (το μαστρο- χρησιμοποιείται ως πρόθεμα για τεχνίτες), διαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, κολάζ κα πλεκτοί χάρτες δημιουργούνται και συνθέτουν μια εργαλειοθήκη για την μελέτη του τοπίου.


Απόσπασμα από την διπλωματική εργασία Χειρογραφίες: Μεθοδολογίες αξιοποίησης των μνημονικών ιχνών σε εργαλεία σχεδιασμού· Κρητικά της Ρόδου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΘ.
Επιβέποντες: Φοίβη Γιαννίση, Ίρις Λυκουριώτη, Γιώργος Τζιρτζιλάκης*Ψυχο-πλεκτική:
Μηχανισμός έρευνας και μετάφρασης νοητικών κατασκευών, ψυχικών καταστάσεων και συναισθημάτων σε πλεκτές αφηγήσεις και δομές.
˚

Psycho-weaving Maps
2013

This is a book-study on landscapes consisted of three parts exploring the island of Rhodes, a tailor (craftsman) and a specific area called Kritika.
Photos, videos, sounds, maps, myths, memories, traces, objects of mastro-Nikolas (mastro- is used as a prefix for craftsmen), diagrams, architectural plans, collages and woven maps are collected and created in order to compose a toolkit on how to approach landscape.

Εxcerpt from the thesis project HandGestures: Methodologies for utilisation of mnemonic traces in design tools; Kritika, Rhodes, Department of Architecture, UTH.
Supervisors: Phoebe Giannisi, Iris Lykourioti, Yorgos Tzirtzilakis*Psycho-Weaving:
An exploratory mechanism of transcribing mental constructions, psychic situations and feelings to woven narratives and structure.
:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141