ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ACTS OF READING ON THE POEM OF
MALLARME “Un coup de Dés jamais n'abolira le Hasard“

* διαστάσεις dimensions: 29,7,5x21cm


Ποίηση. Ποιώ. Πράττω.

Πώς ο συνθετικός κανόνας ενός ποιήματος προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών εκτελέσεων; Με ποίο τρόπο γίνεται κατανοητή η κατασκευή και η δομή ενός τέτοιου έργου; Πόσες διαφορετικές αναγνώσεις μπορούν να προκύψουν από αυτό;

Μια σειρά ποιητικών πράξεων πάνω στο ποιητικό έργο του Stéphane Mallarmé Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard.

Μία μελέτη για την κατανόηση της κατασκευής αλλά και της δομής του. Έμπρακτες ενέργειες, μία διαδικασία που κινητοποιεί το σώμα και το πνεύμα.


Πράττοντας και ποιώντας πάνω στο ίδιο το ποιητικό έργο είναι δυνατή η συνειδητοποίηση της σύνθεσής του.


Απόσπασμα από το ερευνητικό θέμα Πράξεις ανάγνωσης στο έργο του Mallarmé Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΘ.
Επιβέποντες: Φοίβη Γιαννίση, Ίρις Λυκουριώτη, Γιώργος Τζιρτζιλάκης

διαστάσεις

Poetry. Action. Act.
How does the rule of a poem’s composition offer the ability of multiple performances? In which way can the structure of such a project be understood? How many different readings may result from this?

A series of acts on Stéphane’s Mallarmé Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard· a book consisted of eleven parts, each of them is dedicated to a specific study.
Each act focuses on understanding the structure of the poem
through a different lens, for example: music, voice-sound, translation (as Walter Benjamin describes it), architecture, typography, etc.

Only through making acts on the poem itself, its composition may be realised and understood• as only when revealing its manifolds, its multiplicity is being highlighted.Εxcerpt from the thesis project Acts of reading on the poem of Mallarmé Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard, Department of Architecture, UTH.
Supervisors: Phoebe Giannisi, Iris Lykourioti, Yorgos Tzirtzilakis


dimensions

˚

:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141