ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ν.
HANDWEAVINGS OF S.E.N.

Χειρογραφίες του Σ.Ε.Ν. (2024)
Εικαστική εγκατάσταση: δύο κολάζ, υφάσματα, νήματα, σχέδια με μελάνι σε ριζόχαρτο, αντικείμενα από το αρχείο του Σ.Ε.Ν., χειροποίητη καλλιτεχνική έκδοση


Η βελόνα, «το έμβλημα της γυναικείας εργασίας», είναι το βασικό αντικείμενο της χειρουργού, της μοδίστρας, της κεντήστρας. Η εγκατάσταση συντίθεται από πειραματικές παραλλαγές επανασύνδεσης και ερμηνείας του σώματος που ενεργεί και αισθάνεται με τα χέρια. Κρατώντας τη βελόνα, τα χέρια γίνονται εργαλείο όρασης, διεκδίκησης και απόλαυσης.

Η εικαστική παρέμβαση «Χειρογραφίες του Σ.Ε.Ν.» συμμετέχει στη σειρά εκδηλώσεων «Υφαντογραφήματα. Πέρα από τον ορίζοντα, κάτω από το δέρμα» σε επιμέλεια της Έφης Φαλίδα @falida

@senedu.gr / Πωλητήριο Σ.Ε.Ν / Κολοκοτρώνη 3α

Διάρκεια:
26.01-10.5.2024
Ώρες επίσκεψης:
Δευτέρα & Τετάρτη 10:00-15:00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 10:00-17:00


Διαβάστε περισσότερα

Handwritings of S.E.N. (2024) 
Installation: two collages, fabrics, threads, ink drawings on paper, objects from the S.E.N. archive, handcrafted artistic editionThe needle, "the emblem of female labor," is the main object of the seamstress, the dressmaker, the embroiderer. The installation consists of experimental variations of reconnection and interpretation of the body that acts and feels with the hands. Holding the needle, hands become tools of vision, assertion, and enjoyment.

The artistic intervention "Handwritings of S.E.N." participates in the series of events "Woven narratives. Beyond the horizon, beneath the skin," curated by Efi Falida @falida.

@senedu.gr / S.E.N. Shop / Kolokotroni 3

Duration:
January 26 - May 10, 2024
Visiting hours:
Monday & Wednesday 10:00-15:00 Tuesday, Thursday & Friday 10:00-17:00


Read more

Χειροποίητη καλλιτεχνική ειδική έκδοση με σχέδια, συρραφές, κεντήματα, φωτογραφίες, κολάζ, συναρμογές, συνενώσεις. Πρόκειται για ένα μη μεταφορικό τρόπο έρευνας που βασίζεται στις υλικότητες και στην τοπολογία των κόμβων. Καθοριστκό συστατικό αποτελεί η αποσπασματκή δομή η οποία μέσω διαφόρων μορφών χειροπραξίας και της χειροποίησης, επανασυνθέτει τα όρια του φανταστικού και του πραγματικού, ενσωματώνοντας και ερμηνεύοντας ταυτόχρονα μέσα από «συνυφάνσεις» αρχειακό υλικό του Σ.Ε.Ν. Η «Χειρογραφίες» είναι μια μοναδική πρωτότυπη, χειρόδετη έκδοση στην κατεύθυνση της θεώρησης του βιβλίου ως μορφή τέχνης.


----

Handcrafted artistic special edition featuring designs, stitches, embroideries, photographs, collages, assemblies, and fusions. It is a non-transportational method of research based on materialities and the topology of nodes. A defining element is the fragmentary structure which, through various forms of manual actions and craftsmanship, reconstitutes the boundaries of the imaginary and the real, simultaneously incorporating and interpreting through "interweavings" archival material from S.E.N. "Handwritings" is a unique original, hand-bound edition in the direction of conceiving the book as an art form.:

copyright Ⓒ 2019-2024 studioαseviα / ATHENS GREECE 11141